Expotis Webdesign - Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten en diensten van Expotis Webdesign. Via onderstaande knop kun je de Algemene Voorwaarden ook downloaden in PDF.
Algemene Voorwaarden - Expotis Webdesign

Algemene Voorwaarden Expotis Webdesign


1. Definities

1.1 Expotis: Expotis Webdesign, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30239736. Hieronder wordt mede verstaan Expotis Webshop, Expotis Real Estate en Expotis Webdevelopment.
1.2 Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Expotis een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Expotis een offerte daartoe heeft uitgebracht.
1.4 Opdracht: een project, levering of dienst die Opdrachtgever wil laten verrichten door Expotis.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Expotis krachtens welke Expotis één of meer Opdrachten zal uitvoeren. Ook een offerte is een overeenkomst.
1.6 AP: de Autoriteit Persoonsgegevens.
1.7 AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.8 Verantwoordelijke: In het kader van de AVG is Opdrachtgever tevens Verantwoordelijke met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens.
1.9 Verwerker: In het kader van de AVG is Expotis tevens Verwerker met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens.
1.10 Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonde, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
1.11 Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG.
1.12 Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG.
1.13 Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.
1.14 Verwerking: de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker voor de Verantwoordelijke op basis van de Overeenkomst.
1.15 CMS: Content Management System ofwel beheersysteem. Het CMS is een beheersysteem waarmee Opdrachtgever de inhoud van de geleverde website kan beheren. De levering van een CMS zal in veel gevallen onderdeel uitmaken van de Opdracht.
1.16 Content: De inhoud van een website in de vorm van artikelen, teksten, pagina’s, afbeeldingen, video’s, documenten en dergelijke welke door Opdrachtgever en/of Expotis geplaatst kan worden, al dan niet middels het bijbehorende CMS.

2. Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1 Expotis zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de Opdracht(en) verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Opdracht(en) is bindend.

2.2 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot dertig (30) werkdagen na verzending door Expotis, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.3 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Expotis het recht de prijzen hierover aan te passen.

2.4 Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever komt de Overeenkomst tot stand. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Expotis werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

2.5 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Expotis alleen bindend indien en voor zover deze door Expotis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.7 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.8 De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Expotis.

3. Uitvoering van een Opdracht

3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Expotis zo spoedig mogelijk de Opdracht(en) uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever en eventueel daarin gestelde termijnen.

3.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Expotis dat een Opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Expotis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Expotis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Expotis worden verstrekt.

3.5 Het is Expotis niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Expotis noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4. Duur en levertijden

4.1 Door Expotis opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Expotis is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien een Opdracht strekt tot het verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één kwartaal.

4.4 Indien een Opdracht strekt tot ontwikkeling van websites, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van het project. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden ontbonden.

4.5 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

4.6 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na de totstandkoming, tenzij Expotis reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.

4.7 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Expotis het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Expotis op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

5. Wijziging opdracht

5.1 Alle wijzigingen in een Opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

5.2 Indien Expotis, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Opdracht onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was, is Expotis gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

5.3 Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

6. Prijzen en betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Alle prijzen op de website van Expotis zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Expotis gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Expotis zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

6.4 Expotis zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

6.5 In afwijking van het vorige lid is Expotis niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst (of abonnement) is. Opdrachtgever zal per kwartaal dan wel een ander overeengekomen termijn het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Expotis.

6.6 Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van € 20,-, zonder nadere ingebrekestelling door Expotis. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Intellectueel eigendom grafisch design.
Met het grafisch design wordt bedoeld de styling, lay-out, kleurgebruik, screenshots, foto’s, logo’s, animaties, interactiedesigns en gebruikte lettertypen van een website. Het eigendom van het grafisch design in het kader van de Opdracht wordt na oplevering en na betaling van de betreffende factuur overgedragen aan de Opdrachtgever. Tot die tijd blijft Expotis eigenaar van het grafisch design. Expotis behoudt het recht om voor andere opdrachtgevers grafische designs te ontwikkelen die gebaseerd of geïnspireerd zijn op het grafisch design dat door Expotis ontwikkeld is in het kader van de Opdracht.

7.2 Intellectueel eigendom code.
Alle rechten van de broncode (XHTML, CSS, PHP en Javascript) die ontwikkeld wordt door Expotis in het kader van de Opdracht, berusten uitsluitend bij Expotis. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst.

7.3 Intellectueel eigendom CMS.
Alle rechten van de broncode (XHTML, CSS, PHP en Javascript) van het CMS (de beheermodule), berusten uitsluitend bij Expotis. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het CMS. Opdrachtgever zal deze programmatuur niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

7.5 Het is Expotis toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Expotis door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.6 Opdrachtgever verstrekt hierbij Expotis een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Expotis verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Expotis geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Expotis.

8. Ontwikkeling van websites

8.1 Indien een Opdracht strekt tot het ontwikkelen van websites, zullen Partijen schriftelijk specificeren welke webpagina’s, functionaliteit, programmatuur en andere materialen ontwikkeld zullen worden en op welke manier dit zal geschieden. Expotis zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

8.2 Expotis is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

8.3 Expotis heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de materialen en de website. De verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur ligt bij Opdrachtgever.

8.4 De broncode van de programmatuur is in beginsel eigendom en vertrouwelijke informatie van Expotis. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

8.5 De geleverde website en/of andere programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard 14 dagen na oplevering door Expotis, tenzij Opdrachtgever binnen die periode Expotis schriftelijk over eventuele gebreken heeft geïnformeerd. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na succesvol voltooien van de acceptatietest door Opdrachtgever.

8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Expotis Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat geen recht tot wijziging van de programmatuur, tenzij en uitsluitend voor zover dit schriftelijk overeengekomen is tussen partijen. Indien Opdrachtgever dit wenst, zullen partijen specifieke afspraken maken over de omvang, beperkingen en voorwaarden van de gebruikslicentie. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruikslicentie steeds stipt naleven.

8.7 Het in het vorige lid verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9. Content van websites en aanverwante diensten

9.1 Indien een Opdracht strekt tot dienstverlening betreffende de ontwikkeling van een website met CMS beheersysteem waarmee de Opdrachtgever zelf content kan plaatsen op ontwikkelde website, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

9.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:

smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is.
erotisch of pornografisch is.
inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht.
een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden.
ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

9.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Expotis, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Expotis zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Expotis van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

9.5 Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9.6 Zonder toestemming van Expotis is het Opdrachtgever verboden de door Expotis verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

9.7 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

9.8 Expotis zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de apparatuur of dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

9.9 Expotis heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Expotis niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

9.10 Expotis kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienstverlening. Bij overschrijding van dit maximum is Expotis bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website van Expotis worden vermeld.

10. Databases


10.1 Indien een Opdracht strekt tot dienstverlening betreffende de ontwikkeling van een website met CMS beheersysteem waarmee de Opdrachtgever zelf content kan plaatsen op ontwikkelde website, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

10.2 Tekstuele content (pagina’s, teksten, artikelen, reserveringen, bestellingen, prijzen, categorieën en dergelijke) die middels het CMS en/of de website is ingevoerd, wordt opgeslagen in een database op de server.

10.3 Media content (afbeeldingen, pdf documenten, videobestanden en dergelijke) die middels het CMS en/of de website is ingevoerd, wordt opgeslagen in afzonderlijke folders op de server.

10.4 Een kopie of export van de tekstuele content en media content genoemd onder 10.2 en 10.3 kan verstrekt worden door Expotis aan Opdrachtgever, voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving beschreven in de AVG of anderszins de privacy zou schenden van Personen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn worden door Expotis in rekening gebracht.

11. Domeinnamen


11.1 De registratie van domeinnamen die noodzakelijk zijn voor de Opdracht, dient altijd te gebeuren door en op naam van de Opdrachtgever. Expotis geeft eventueel enkel advies waar en hoe dit gedaan kan worden, maar neemt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot registratie van domeinnamen.

12. Betalingsvoorwaarden

12.1 Opdrachtgever dient de door Expotis verstuurde factuur via overmaking te voldoen. Uitzondering is de periodieke factuur met betrekking tot abonnementskosten, wanneer deze aan de orde zijn: deze kan ook via automatische incasso worden voldaan.

12.2 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de factuur, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

12.3 Alle door Expotis uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

12.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

12.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.6 In bovenstaande gevallen heeft Expotis voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

12.7 Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Expotis.

12.8 In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Expotis niet nakomt is Expotis zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Expotis op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Expotis aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Expotis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

13.3 Aansprakelijkheid van Expotis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4 Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op Expotis geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Expotis.

13.5 De aansprakelijkheid van Expotis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Expotis onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Expotis ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Expotis in staat is adequaat te reageren.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Expotis meldt.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart Expotis voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Expotis geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Expotis door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Expotis kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14.2 Expotis Webdesign aanvaart geen aansprakelijkheid in geval van overmacht ten aanzien van de betrokken digitale systemen en servers. Gevallen van dit soort overmacht betreffen bijvoorbeeld het niet of slecht bereikbaar zijn van de door Expotis geleverde website vanwege netwerkstoringen, serverproblemen, spamaanvallen, DDoS-aanvallen, stroomstoringen en dergelijke waar Expotis niet voor verantwoordelijk geacht kan worden. Uiteraard zal Expotis in dergelijke gevallen wel alles doen wat in haar macht ligt om de problemen op te lossen en goede informatie te voorzien.

15. Ondersteuning opdrachtgever

15.1 Opdrachtgever zal Expotis alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van haar werkzaamheden. Hiertoe behoort het tijdig aanleveren van paginateksten, (voorbeeld-) artikelen, prijzen, foto’s en dergelijke wanneer Expotis hier om vraagt.

16. Reclame

16.1 Bij vermeende niet-nakoming van verplichtingen van Expotis dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat schriftelijk te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak aanzien van Expotis.

16.2 Indien Expotis de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

16.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

16.4 Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

17. Wijzigingen algemene voorwaarden

17.1 Expotis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Expotis of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

17.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Verwerkersovereenkomst AVG

18.1 Met betrekking tot de AVG overwegen Opdrachtgever (Verantwoordelijke) en Expotis (Verwerker) het volgende:
A. Verwerker stelt voor Verantwoordelijke IT-diensten beschikbaar, en verwerkt in dat kader persoonsgegevens voor Verantwoordelijke;
B. Verantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming aan te merken;
C. Verwerker is ten aanzien van het voor Verantwoordelijke opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;
D. Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, derde lid van de AVG – in deze overeenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

18.2 Verantwoordelijke voor en Verwerker van de gegevens
1. Verwerker verwerkt in Dienst van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens bij de uitvoering van de vereenkomst. Op deze Verwerking zijn de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst van toepassing.
2. De Verwerking heeft betrekking tot de volgende categorieën van betrokkenen:
Klanten en/of potentiele klanten van Verantwoordelijke
3. De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden en betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Doeleinden:
Back-up van bestellingen, reserveringen en opt-in voor nieuwsbrief, verbeteren van het beheersysteem, technische aanpassingen webshop met doel AVG naleving.
Categorieën van Persoonsgegevens:
Gewone persoonsgegevens (NAW, email, telefoon, land, nieuwsbriefinschrijving, datum van aanmelding)
4. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens alleen ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Verwerker garandeert niet op enige andere wijze gebruik te maken van Persoonsgegevens, tenzij de Verantwoordelijke daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, of een wettelijke bepaling de Verwerker daartoe verplicht. In dat geval laat de Verwerker de Verantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, weten om welk wettelijk voorschrift het gaat, tenzij die wetgeving zich daartegen verzet.

18.3 Algemene zorgplicht Verwerker
Verwerker zorgt voor de naleving van deze Verwerkersovereenkomst en de wettelijke regels (zoals de AVG) die op Verwerker van toepassing zijn. Als Verantwoordelijke daarom vraagt, zal Verwerker Verantwoordelijke informeren over de acties en maatregelen die Verwerker heeft genomen in het kader van de algemene zorgplicht van de Verwerker.

18.4 Technische en organisatorische voorzieningen
1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige Verwerking. Verwerker moet er hierbij voor zorgdragen dat het beveiligingsniveau is afgestemd op de risico’s. Daarbij zal rekening worden gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
2. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.
3. Verwerker zal Verantwoordelijke helpen bij het nakomen van de beveiligingsverplichtingen die op Verantwoordelijke zelf rusten.
4. Verwerker zal een document aanleveren waarin de technische en organisatorische maatregelen die Verwerker heeft genomen, staan vermeld. Dit document maakt deel uit van de Verwerkersovereenkomst en zal als bijlage daarbij gevoegd worden.

18.5 Vertrouwelijkheid
Verwerker zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet voortvloeiend uit of opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens. Verwerker neem alle nodige maatregelen, zoals screening van medewerkers en beveiliging van de gegevensdragers, om te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

18.6 Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Verwerker zal de Persoonsgegevens niet buiten de EER verwerken.

18.7 Subverwerkers
1. Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van subverwerkers. Verwerker heeft voor het inschakelen van subverwerkers wel de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke nodig.
2. Verwerker verplicht iedere subverwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsplichten en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

18.8 Aansprakelijkheid
Verwerker is jegens Verantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade en kosten in verband met een claim van een betrokkene, die het gevolg is van het feit dat Verwerker niet heeft voldaan aan het tot Verwerker gerichte verplichtingen uit de AVG, of in strijd met rechtmatige instructies van Verantwoordelijke is gehandeld.

18.9 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek)
1. Indien Verwerker kennis krijgt van een Datalek zal zij (i) Verantwoordelijke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur nadat Verwerker op de hoogte is geraakt van het bestaan van het datalek op de hoogte stellen en (II) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken. Bij het nemen van de hiervoor genoemde maatregelen zal Verwerker zich onthouden van het nemen van maatregelen die onomkeerbaar zijn en/of een onderzoek naar de oorzaken van het Datalek ernstig belemmeren
2. Verwerker zal haar medewerking verlenen aan Verantwoordelijke en Verantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.
3. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij de op Verantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 lid 3 en 34 lid 1 AVG. Verwerker zal zich onthouden van het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

18.10 Bijstand aan Verantwoordelijke
1. Onder de AVG heeft de betrokkene een aantal rechten, waaronder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Verantwoordelijke moet verzoeken om uitoefening van die rechten beantwoorden en Verwerker zal Verantwoordelijke daar voor zover redelijkerwijs mogelijk bij ondersteunen. Zo zal Verwerker een klacht of verzoek van een betrokkene zo snel mogelijk doorsturen naar Verantwoordelijke.
2. Verwerker zal Verantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij het nakomen van haar plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.
3. Verwerker zal de Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke gemachtigde partij mogelijk maken en eraan bijdragen.


18.11 Beëindiging & Varia
1. Ten aanzien van de beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens op te slaan.
2. Verantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Verwerker. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
3. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.


19. Slotbepalingen

19.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Expotis gevestigd is.

19.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

19.4 Informatie en mededelingen op de website van Expotis zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

19.5 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

19.6 De door Expotis ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

19.7 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op:

Expotis Webdesign
De Wetstraat 11 bis
3531 AT Utrecht
06 41484521
info@expotis.nl